v Context

Om gericht sturing te kunnen geven aan de uitvoering van bedrijfsprocessen is een goed inzicht in de structuur en samenhang van deze processen onontbeerlijk. Een grondige procesanalyse verschaft organisaties de informatie die ze nodig hebben om de effectiviteit en efficiency te verbeteren. De hiervoor noodzakelijke, diepgaande kennis van de bedrijfsprocessen en het business domein wordt doorgaans wel binnen de eigen organisatie gevonden. Het analyseren en structureren ervan is echter werk voor specialisten die, naast begrip van het business domein, vooral ervaring moeten hebben met technieken voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Alleen een goed model verschaft immers inzicht in de sterke en minder sterke punten van een complex beschouwings-gebied.

v Procesanalyse

AGrund.informatiespecialist brengt samen met deskundigen uit uw eigen organisatie structuur in uw bedrijfsprocessen. Daarbij worden eventuele knelpunten inzichtelijk gemaakt, en krijgt u praktische suggesties voor verbeteringen. AGrund.informatiespecialist helpt u met het verkrijgen van draagvlak voor deze verbeteringen, door een goede en tijdige communicatie met alle betrokkenen vóór, tijdens en na de analyse.

 

v Resultaat

De procesanalyse verschaft u de basis om op een gestructureerde wijze verbeteringen in uw bedrijfsprocessen door te voeren, en de informatievoorziening hierop aan te passen. De resultaten worden vastgelegd in een analyserapport, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

       context diagram (geeft de grenzen van het beschouwingsgebied aan);

       procesdiagrammen (schematische weergave van bedrijfsprocessen en hun onderlinge samenhang);

       tekstuele beschrijving van de bedrijfsprocessen;

       (relaties naar) de organisatiestructuur;

       (relaties naar) de gebruikte gegevensobjecten;

       relaties met partijen die buiten de afbakening van de beschouwde processen vallen;

       eventuele knelpunten en inefficiënties, met hun oorzaken;

       verbetervoorstellen.

 

 

Procesanalyse.JPG

Adres:                      AGrund.informatiespecialist

                                  Zwaluw 5

                                  2986 BE  Ridderkerk

Tel:                            +31 (0)6 5253 9928

Internet:                  www.agrund.info

E-mail:                      info@agrund.info

KvK Rotterdam:      24434182