Even voorstellen: Arno Grund

Ik ben sinds 1988 werkzaam in de ICT, en heb sindsdien alle facetten van systeemontwikkeling leren kennen. Al vrij snel heb ik mij toegelegd op het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, het boven tafel halen en structureren van informatiebehoeften (requirements) in deze processen en de vertaling van deze requirements naar informatiesystemen. Hierbij fungeer ik als intermediair tussen gebruikersorganisaties en ICT-leveranciers, en help op die manier om de kloof tussen `business` en `ICT` te overbruggen. Concreet betekent dit dat ik ervoor zorg dat de juiste requirements zijn opgesteld, en dat deze helder en eenduidig geformuleerd zijn, opdat de ICT-leverancier een volledig begrip krijgt van de gevraagde functionaliteit.

Inmiddels durf ik mij specialist te noemen op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur, en de ontwikkeling en het beheer van requirements. Met mijn ervaring help ik organisaties om hun bedrijfsprocessen optimaal te laten ondersteunen door hun informatievoorziening. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord; organisaties moeten zich immers kunnen ontwikkelen in een steeds sneller veranderende wereld. Dit vindt meer en meer zijn weerslag op digitaliseringsprojecten; ook daarvan wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht, met een korte time-to-market. Hier vinden Agile-methoden als SCRUM een belangrijke toepassing. Kenmerkend hierbij is dat requirements niet lang van tevoren in steen gebeiteld worden, maar zo kort mogelijk voor realisatie in kleine, relatief autonome teams worden geanalyseerd en uitgewerkt. Dit zorgt voor een maximale flexibiliteit, en voorkomt dat functionaliteit gerealiseerd wordt waarvan de requirements al verouderd zijn. Ik help organisaties graag om dit succesvol toe te passen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van proces- en requirements¨analyse, of door het invullen van de rol Product Owner.

Waar door meerdere teams een of meer gerelateerde applicaties worden (door-)ontwikkeld is behoefte aan een structuur waarin deze teams `aligned` kunnen werken, zonder in te leveren op de voordelen van een Agile werkwijze. Hier wordt op ingespeeld door scaling-methoden zoals SAFe. Dit framework verschaft een structuur om een groot aantal teams inhoudelijk aan te sturen op het leveren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de organisatie, door oplossingen te realiseren die bijdragen aan het behalen van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen. Hiertoe kan ik voor organisaties de inrichting van Product Management en/of Portfolio Management verzorgen.

Ik zet mijn kennis en kunde graag in om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van ICT-oplossingen die bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Hierbij help ik die organisaties de bedrijfsdoelstellingen te formuleren en prioriteren, en vervolgens te detailleren naar concrete aanpassingen voor organisatie, proces en systemen. Ik hou ervan in teamverband te werken, te leren van collegaís en mijn kennis en ervaring met collegaís te delen.

Onder de naam AGrund.informatiespecialist verricht ik mijn werkzaamheden thans als zelfstandig ondernemer. Dit stelt mij in staat om mijn klanten objectief te adviseren, volledig onafhankelijk van enige ICT-leverancier. Samen met een aantal vakgenoten heb ik het boek `Succes met de requirements!` geschreven. Dit boek is in november 2008 verschenen. Inmiddels is hiervan alweer de derde druk uitgebracht.

Afsluiter.JPG

 

Markt en Branche

v  Transport en Logistiek

v  Verkeer

v  Havens en Scheepvaart

v  Telecom 


 

Kennis en Competenties

v  Bedrijfs- en informatiearchitectuur

v  Informatiemanagement en -planning

v  Informatie- en procesanalyse

v  Requirementsontwikkeling en -beheer

v  Agile (SCRUM, Scaled Agile (SAFe))

v  Applicatie-integratie 

Loopbaan-overzicht

v  2008 tot Heden:

Zelfstandig als AGrund.informatiespecialist

v  1996 tot 2008:

Logica (vroeger CMG)

v  1990 tot 1996:

Nedlloyd Computer Services

v  1988 tot 1990:

Postbank

Uitgevoerde functies/rollen

v  Enterprise Solutions Architect

4 jaar

v  Business Consultant

15 jaar

v  Informatiearchitect

15 jaar

v  Informatieanalist

30 jaar

v  Projectleider

2 jaar

v  Functioneel Ontwerper

5 jaar

IT Kennis

v  Informatieplanning

9 jaar

v  Procesmodellering (diverse technieken)

26 jaar

v  Agile/SCRUM

8 jaar (certificaat Product Owner)

v  Scaled Agile

3 jaar(certificaat Scaled Agile Framework)

v  Requirements Analyse

24 jaar

v  Datamodellering (diverse technieken)

15 jaar

v  UML/RUP

6 jaar

v  Functiepunt Analyse

4 jaar

v  ITIL

2 jaar

Talen

v  Nederlands

Moedertaal

v  Engels

Vloeiend

v  Duits

Kundig

Opleiding

v  Ir. Informatica Technische Universiteit Delft 1987

 

Afsluiter.JPG

Kenmerkende klanten /opdrachten (AGrund.informatiespecialist)

Business Consultant

Havenbedrijf Rotterdam

iVVM

Arno heeft als business consultant verschillende kortere en langere opdrachten uitgevoerd waarin hij product owners en havenmeester-management heeft geadviseerd en anderszins ondersteund bij verschillende digitaliseringstrajecten. Belangrijkste hiervan zijn:

         Opzetten en uitwerken van de havenmeester-visie op Port Call Optimization. Hierbij ook aandacht voor de rol van verschillende systemen, en de relatie van de havenmeester daarmee.

         Vernieuwen van het meld- en bestelproces voor inkomende reizen van zeeschepen. Doel is om het proces te vereenvoudigen, fouten te verminderen en efficiŽnter te kunnen werken. Om de vernieuwing mogelijk te maken zijn functionele aanpassingen gedefinieerd voor het Havenmeester Management Informatiesysteem (HaMIS) en het Port Community System (PCS) van Portbase.

         Vereenvoudiging van de havenmeesterservices in het PCS waarmee scheepsagenten meldingen aan de havenmeester doen.

         DefiniŽren van functionaliteit waarmee door HaMIS een automatische risico-analyse van binnenvaartbezoeken kan worden gedaan, zodat het toezicht op de binnenvaart gerichter kan plaatsvinden.

         Uitwerken van de overeenkomst tussen havenmeester en Portbase met betrekking tot de aansturing van de (door-)ontwikkeling van de havenmeesterservices (meldingen aan de havenmeester) in PCS.

         Opzetten en implementeren van een digitaal bestelproces voor verhalende en uitgaande reizen, met de hiervoor benodigde functionele aanpassingen in PCS.

         Implementeren van functionaliteit in HaMIS waarmee een deel van de statische beoordeling van scheepsreizen automatisch kan worden gedaan.

Afsluiter.JPG

 

Business Consultant

Portbase

Brexit

Portbase wil de bestaande functionaliteit van het Port Community System (PCS) aanpassen en uitbreiden om hiermee de gevolgen van een harde Brexit voor het vrachtverkeer naar en van het Verenigd Koninkrijk (en in het bijzonder voor de ferry-maatschappijen) op te vangen. Hiertoe is door Portbase een project opgericht waarin met branche-organisaties, wegvervoerders, Douane en ferry-maatschappijen naar een oplossing is toegewerkt. Arno is hier verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen van het ketenproces m.b.t. de informatieuitwisseling voor de invoer- en uitvoerstromen. Van hieruit heeft hij ook de functionele eisen en wensen voor het PCS uitgewerkt.

Afsluiter.JPG

 

Business Consultant

Havenmeester Rídam

TOF II

TOF II betreft een reorganisatie van processen, functies en rollen bij de divisie Havenmeester. Arno heeft voor dit programma de interne bedrijfsprocessen van de divisie geanalyseerd en beschreven. Het opgeleverde procesmodel verschaft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden voor de nieuwe functies en welke rol deze spelen in het totale proces. Vanuit dit overzicht verschaft het ook een ingang naar de meer gedetailleerde werkinstructies. Hiermee is een middel beschikbaar dat een meer eenduidige, uniforme manier van uitvoeren mogelijk maakt.

Afsluiter.JPG

Informatie Consultant

Havenbedrijf Rotterdam

iVVM

Ondersteunend aan de programma manager. Arno adviseerde onder meer over het bewaken van de werkwijze op programmaniveau voor wat betreft het beoordelen en prioriteren van nieuwe functionaliteit, budgettering en rapportage naar de stuurgroep. Hierbij was voortdurend een vertaalslag nodig van de agile manier van denken en werken in het ontwikkelteam, en de traditionele manier van denken en besturen in de stuurgroep. Hierbij zijn een aantal belangrijke ideeŽn achter SAFe (Scaled Agile Framework) succesvol toegepast.

Afsluiter.JPG

 

Business Consultant

Divisie Havenmeester Rídam

Het Schip Centraal

Arno heeft voor dit programma het bedrijfsproces voor het melden van scheepsreizen en het bestellen van nautische diensten geanalyseerd en opnieuw ontworpen. In een complexe omgeving met veeleisende marktpartijen (agenten, nautisch dienstverleners, terminals) is het gelukt om een gedragen, effectief en efficiŽnt meld- en bestelproces in te richten. Arno vertaalde de nieuwe procesinrichting ook naar de gewenste functionaliteit van de meldapplicatie en van het havenmeester management informatiesysteem. Uiteindelijk verloopt de communicatie tussen scheepsagenten en havenmeester vaker elektronisch. Hierdoor vermindert het aantal fouten, is planningsinformatie betrouwbaarder en wordt beter gedeeld, waardoor vertragingen worden verminderd.

Afsluiter.JPG

 

Consultant

Zeeland Seaports

Aansluiting op SafeSeaNet

Zeeland Seaports is in het kader van de wetgeving rondom SafeSeaNet (SSN) verplicht om

informatie over scheepsbezoeken aan te leveren aan het hiertoe opgezette nationale Single Point of Contact (SPOC NL) van Rijkswaterstaat. Hiertoe dient onder meer het havenmanagementsysteem PortXcs te worden aangetoond. Arno heeft middels een Proof of Concept de juistheid van de beoogde oplossingsrichting (proces- en systeemaanpassingen) aangetoond, waarna deze door Rijkswaterstaat is geaccepteerd. In het vervolgtraject is Arno inhoudelijk aanspreekpunt voor de leverancier en voor de gebruikers van PortXcs.

Afsluiter.JPG

 

Informatie Consultant

Havenbedrijf Rotterdam

Informatievoorziening voor de Havenmeester

Ondersteunend aan de product owner. Dit omvat het opzetten en onderhouden van een product backlog en het aanleveren van informatie hieruit ten behoeve van projectrapportages. Ook het formuleren van requirements, in de vorm van de product backlog items (epics en user stories), maakt hier deel van uit. Vanuit deze rol ook adviserend m.b.t. de toepassing van SCRUM.

Tevens heeft Arno ervoor gezorgd dat de nieuwe verkeersvisie van de Havenmeester concreet is uitgewerkt, zodat dit een belangrijke input is voor het project.

Afsluiter.JPG

 

Quick Scan

Zeeland Seaports

PortXcs

Onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de functionaliteit en het gebruik van het port management systeem te verbeteren. Hiertoe gesprekken gevoerd met interne en externe gebruikers, managers en leverancier. Resultaten zijn verwoord in een eindrapport met aanbevelingen voor concrete verbeterstappen. Deze zijn door de opdrachtgever overgenomen.

Afsluiter.JPG

 

Product Manager

Portbase

SafeSeaNet NL

Portbase gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het Single Point of Contact voor Nederland (SPOC NL) bouwen. SPOC NL verzamelt de meldingen van alle plaatselijke autoriteiten (meest Havenmeesters) die in het kader van de wetgeving rondom SafeSeaNet (SSN) verplicht aan Europa moeten worden gemeld. Arno vervult vanuit Portbase de rol van Product Manager voor SPOC NL. In deze rol is hij de linking pin tussen opdrachtgever en het ontwikkelteam van Portbase. Ook zorgt hij binnen Portbase voor de inhoudelijke aansturing van de aansluiting van het eigen Port Community System op SPOC NL.

Afsluiter.JPG

 

Informatieanalist

Rijkswaterstaat/
Haven Amsterdam

Nautisch VerkeersModel

Rijkswaterstaat wil modelmatige ondersteuning voor het kwantitatief onderbouwen van nautische vraagstukken. Voor dit project verantwoordelijk geweest voor het inventariseren en analyseren van de informatiebehoefte. Daartoe interviews gehouden met beleidsmedewerkers van de verschillende regio`s van Rijkswaterstaat. Ook zijn andere partijen die een rol spelen in het beheer van vaarwegen geraadpleegd, teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen. Het opgeleverde eindrapport is in november geaccepteerd. In een vervolgtraject is Arno verantwoordelijk voor het uitwerken van de geanalyseerde informatiebehoeften in termen van use cases. Ook wordt een marktconsultatie gehouden, waarin bedrijven kunnen aangeven in hoeverre (onderdelen van) een nautisch verkeersmodel, al dan niet gebruik makend van bestaande modellen, kunnen worden gemaakt. Op basis hiervan heeft Arno een vademecum opgesteld.

Afsluiter.JPG

 

Integratie Manager

Havenbedrijf Rotterdam

Informatievoorziening voor de Havenmeester

Verantwoordelijk voor de inrichting van het Integratie Office. Taak hiervan is om de samenhang te borgen binnen en tussen de verschillende lagen van de enterprise architectuur, en zo de integratie tussen de verschillende onderdelen van de informatievoorziening te bewaken. Arnoís taak omvatte ook het opstellen en bewaken van het migratieplan, om te borgen dat op elk moment gedurende de totale migratie de systemen die dan deel uit maken van de complexe informatievoorziening goed met elkaar blijven samenwerken. Binnen het Integratie Office is Arno ook verantwoordelijk voor de inrichting van het requirements management; dit is in lijn gebracht met de toepassing van agile principes in het project.

Afsluiter.JPG

Opdrachten bij vorige werkgevers

Business Consultant/Enterprise Architect/Informatieanalist

Logica (CMG)

(mrt 1996 - jun 2008)

v  Havenbedrijf Rotterdam: ontwierp de gewijzigde bedrijfs- en informatie-architectuur voor de nieuwe wijze waarop het Havenbedrijf de `heffing Zeehavengeld` wil berekenen. Beschreef hiervoor de mogelijke migratiestrategieŽn en begeleidde het Havenbedrijf bij het maken van een keuze. Arno bewaakte als integratiemanager de functionele aansluiting van de verschillende systemen, en beoordeelde hiertoe de ontwerpen van de leveranciers op basis van de opgestelde architectuur.

v  Havenbedrijf Rotterdam: maakte op basis van de toekomstvisie van het Havenbedrijf een beschrijving van de toekomstige processen en de gewenste ondersteuning door verschillende informatiesystemen, en stelde hiertoe een informatie-architectuur op. Ook analyseerde hij de informatie≠behoeften in de bedrijfsprocessen met betrekking tot de meldingen aan de Havenmeester. Arno definieerde duidelijke voorstellen van verbeteringen in de meldscenario`s, en vertaalde deze naar ICT oplossingen.

v  Port infolink: vertaalde de visie van Marketing & Sales in een heldere blauwdruk voor het Port Community System (PCS). Was verantwoordelijk voor het bewaken van de integratie van de verschillende onderdelen van het PCS. Definieerde de werkwijze voor analyse, en stelde hiervoor de standaards en richtlijnen op. Controlerende en coachende rol voor wat betreft de naleving hiervan door de overige informatie-analisten.

v  ProRail: was verantwoordelijk voor het opleveren van de functionele gebruikerseisen en Ėwensen voor een nieuw verkeersleidingsysteem. Stelde een procesmodel op, en inventariseerde en analyseerde de eisen en wensen. Werkte de specificaties (in termen van use cases) voor het nieuwe systeem uit. Definieerde hiervoor ook de werkwijze, en had hierin een sturende rol naar de overige informatie-analisten.

v  Shell Chemie: voerde een quality assessment uit op het laad- en losproces en de daarbij gebruikte IT-systemen. Maakte een applicatiemap van de verschillende applicaties en hun onderlinge relaties. Vormde een beeld van de `fitness-for-use` van de applicatiearchitectuur. Beschreef de resultaten in een adviesrapport en presenteerde deze met aanbevelingen aan het management.

v  New Skies Satellites: voerde een Business Process Analysis uit in het kader van de invoering van een ERP-pakket. Hielp de organisatie bij het definiŽren van business rules en key performance indicators. Fungeerde als aanspreekpunt voor het implementatieteam van de leverancier, en adviseerde over het gebruik van de verschillende systeemfuncties in de bedrijfsprocessen. De gedetailleerde procesbeschrijvingen bleken een uitstekend vertrekpunt voor het inrichten van het gekozen ERP-pakket.

v  D-reizen: voerde een impact analyse uit van de keuze om een deel van de functionaliteit (nl. de financiŽle administratie) van een nieuw te bouwen boekingsysteem te realiseren middels implementatie van standaard software. Hierbij geadviseerd welke functionaliteit in de twee verschillende onderdelen moest worden geÔmplementeerd, wat de onderlinge gegevensstromen waren en hoe procedureel met beide systemen moest worden omgegaan.

v  Cargo Service Center: ontwierp het bedrijfsprocesmodel voor een nieuw bedrijfsonderdeel (het in beheer krijgen en houden van luchtvrachtcontainers). Stelde ook het conceptueel datamodel op, en formuleerde de functionele eisen waaraan de informatievoorziening voor dit bedrijfsonderdeel moest voldoen.

v  KLM Airmail Services: analyseerde het bedrijfsmodel voor de ontwikkeling van een nieuw systeem ter ondersteuning van de afhandeling van luchtpost op Schiphol en beschreef de gewenste functionaliteit. Fungeerde vanaf de Design fase ook als projectleider, tot aan de functionele acceptatie door de opdrachtgever.

v  PTT Post: voerde een vooronderzoek uit naar de mogelijkheden om gegevens uit het nieuwe contractregistratiesysteem beschikbaar te maken voor de aanmaak van contractdocumenten in een MS Word. Verschafte de klant inzicht in de kosten en de baten van een dergelijke koppeling.

v  Exel Logistics: zette voor een nieuw distributiecentrum een acceptatietest op waarin de systemen (o.a. sorteerinrichting, een warehouse management systeem, order administratiesysteem) en hun koppelingen werden getest. Ontwikkelde operationele procedures met betrekking tot het gebruik van de verschillende systemen. Was namens Exel Logistics aanspreekpunt voor de Amerikaanse klant voor zaken betreffende de informatiesystemen, en intermediair richting software leveranciers. Adviseerde na de implementatie over het opzetten van Incident Management en Problem Management, op basis van ITIL.

Afsluiter.JPG

 

Systeemontwerper/
DataAdministrator

Nedlloyd Computer Services

(jun 1990 - feb 19960

v  Definitiestudie en ontwerp voor een opslagbeheersysteem voor Nedlloyd Districenters. Arno was hier verantwoordelijk voor het opstellen van het datamodel, en belast met het ontwerpen van een aantal systeemfuncties.

v  Realisatie van een forecast-systeem voor Nedlloyd Lijnen. In een RAD-omgeving was het de taak van Arno aan de hand van interviewsessies met eindgebruikers een deel van het systeem te ontwikkelen, gebruikmakend van een case tool met code generator. Ook was hij belast met het beheer van het overkoepelende datamodel.

v  Definitiestudie en functioneel ontwerp voor het `Vracht Information System` voor Nedlloyd Unitrans, een Duitse groepage transporteur. Arno ontwierp voor dit systeem een aantal functies. Ook was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de systeemtest voor een aantal deelsystemen.

Afsluiter.JPG

 

Informatieanalist

Postbank

(dec 1988 - mei 1990)

v  Informatieanalist op de afdeling Organisatie en Automatisering. Een belangrijk project was hier het centraliseren van de aanmaak van betaaldocumenten, waarvoor Arno de definitiestudie uitvoerde.

v  Daarnaast participeerde Arno namens de bank in samenwerkingsprojecten met PTT Post. Zijn taken hierbij waren het afstemmen van de bedrijfsprocessen tussen beide bedrijven, zowel op administratief-organisatorisch als op automatiseringsgebied. Deze projecten hadden betrekking op het verwerken van betaaldocumenten van Postbank aan de loketten van PTT Post (front office en back office), en de mogelijkheden deze transactiegegevens elektronisch aan te leveren.

Afsluiter.JPG

 

 

 

  Logo - plaatje purple.jpg